XXXI Sesja Rady Gminy Tuplice

XXXI Sesja Rady Gminy Tuplice w dniu 29 grudnia 2017 roku (piątek) o godz. 9:30 w Małej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXI sesji rady gminy.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji rady gminy.
4. Informacja nt. bieżącej pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat bieżącej pracy Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z prac komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
7. Przyjęcie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w okresie międzysesyjnym:


7.1  Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuplice z kontroli działalności Referatu Gospodarki Komunalnej w latach 2015-2016;
7.2  Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuplice z kontroli środków finansowych wydatkowanych z budżetu Gminy w 2016 r. na utrzymanie cmentarzy komunalnych i podróże służbowe;
7.3 Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuplice z kontroli działalności Spółdzielni Socjalnej oraz środków finansowych wydatkowanych z budżetu gminy na dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych, Straży Granicznej i Policji w 2016 r.
8. Informacja na temat planów pracy komisji stałych na 2018 rok.
9. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Tuplice na 2018 rok.
    9.1 Podjęcie uchwały w sprawie: Planu Pracy Rady Gminy Tuplice na 2018 rok.
10. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
     10.1 Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
13. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
13.1  w sprawie:  zmian uchwały budżetowej na rok 2017;
13.2  w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2017-2031;
    13.3  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/119/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Tuplicach;
    13.4  w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2018;
13.5  w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2018-2031;
13.6 w sprawie: wysokości diet przysługujących Radnym Gminy Tuplice.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad XXXI sesji rady gminy. 

Przewodniczący Rady

Sylwester Mazurkiewicz