XXX Sesja Rady Gminy Tuplice

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Tuplice VII Kadencji  w dniu 28 listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 930 w Dużej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza 10.

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Gminy.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja na temat bieżącej pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat bieżącej pracy Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z prac komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
7. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w okresie międzysesyjnym:
7.1. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuplice z kontroli w zakresie „Środków finansowych wydatkowanych z budżetu Gminy w 2016 r. na utrzymanie Zespołu Szkół i Przedszkola w Tuplicach”.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania  i wnioski radnych.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
10.1. w sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2017;
10.2. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata
2017-2031;
10.3. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuplice;
10.4 w sprawie: Programu Współpracy Gminy Tuplice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Mazurkiewicz